Verplichte registratie van syndicus in Kruispuntbank van Ondernemingen

Gegevens van de syndicus

Bij Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen wordt verplicht om voor elke hoofdvereniging of deelvereniging met rechtspersoonlijkheid de gegevens van de syndicus in te schrijven.

Inschrijving syndicus voor de deelvereniging

Zelfs indien de syndicus van de deelvereniging dezelfde syndicus is als deze bij de hoofdvereniging wordt voor beide rechtspersoonlijkheden de gegevens van de syndicus verplicht geregistreerd.

Kostprijs voor de inschrijving van de gegevens van de syndicus

De kostprijs voor deze wijziging of doorhaling bedraagt € 85,50 (2017) en deze inschrijving kan gebeuren bij een ondernemingsloket naar keuze.

Wanneer moet de syndicus zich ten laatste inschrijven?

De bestaande verenigingen van mede-eigenaars hebben één jaar de tijd om zich in regel te stellen met deze wetgeving.

De nieuwe syndicus moet zich ten laatste op de werkdag waarop zijn opdracht aanvangt inschrijven via een ondernemingsloket naar keuze.

Een uitzondering echter is het geval waarin de beslissing tot aanstelling of benoeming minder dan acht werkdagen werd genomen voor de dag waarop zijn opdracht aanvangt. In dit laatste geval moet de inschrijving plaatsgrijpen binnen acht werkdagen na het nemen van de beslissing tot aanstelling of benoeming.

Geen onderscheid voor de niet professionele syndicus

De Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en energie en Federale Overheidsdienst Financiën verplicht deze inschrijving voor alle Verenigingen van mede-eigenaars, hetgeen impliceert dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen een al dan niet professionele syndicus.

De mede-eigenaar-syndicus en advocaat-syndicus zal dus dezelfde handelingen moeten treffen als de professionele syndicus erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Bij natuurlijke personen zal het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vermeld worden, en bij rechtspersonen het ondernemingsnummer.

bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2017-03-24&numac=2017011226&caller=summary