UBO-register ook voor rechtspersoon vereniging van mede-eigenaars (VME) ?

Wat is het UBO-register?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna de “Wet”) voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de “4de Richtlijn AML”) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:
  1. binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden, waaronder detailgegevens over de door de uiteindelijke begunstigden gehouden economische belangen;
  2. er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting (1) voor vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden en (2) voor bestuurders om binnen de maand gegevens over de uiteindelijke begunstigden elektronisch naar het UBO-register te sturen.

Ook voor een Vereniging van Mede-Eigenaars?

Een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) heeft rechtspersoonlijkheid en bezit een K.B.O.-nummer, maar dat maakt haar nog geen vennootschap.

Conform het Burgerlijk Wetboek kan de VME geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking van haar doel, dat uitsluitend bestaat in het behoud en het beheer van het gebouw of de groep van gebouwen (cf. art. 577-5 § 3 B.W.).

Het doel van een VME staat niet gelijk aan dat van een vennootschap en valt dus buiten het toepassingsgebied van de verplichte UBO-registratie.

De syndicus die zelf onder een vennootschapsvorm werkt, zal de registratieplicht (UBO-register) uiteraard wel in orde moeten brengen voor zijn eigen vennootschap.

Bronnen: Federale Overheidsdienst Financiën en BIV