Update 18/12/2020 – “Coronawet” mede-eigendom goedgekeurd door plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Gisterenavond (donderdag 17 december) werd de Wet gestemd en goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ze zal nu binnenkort in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Een extra woordje duiding vind je hieronder. De integrale tekst van de goedgekeurde artikelen kan je hier terugvinden.

De regeling zoals we ze reeds eerder hebben toegelicht is zo goed als dezelfde gebleven. Er werden slechts enkele minder significante en in hoofdzaak taalkundige aanpassingen aangebracht.

De retroactieve inwerkingtreding is onverkort behouden gebleven: de mogelijkheid tot uitstel en de verlaging van de drempels voor schriftelijke besluitvorming gelden met terugwerkende kracht sinds 1 oktober 2020. Belangrijk bij lectuur van de artikelen: die terugwerkende kracht wordt geregeld in artikel 80 van de Wet. Dat artikel laat hoofdstuk 19 in werking treden op 1 oktober 2020.

De mogelijkheid tot uitstel en verlaging van de drempels voor schriftelijke besluitvorming zijn tijdelijke maatregelen die slechts gelden tot 10 maart 2021. De wet voorziet evenwel dat indien de virologische situatie dit vereist de regering de maatregelen via KB voor een langere termijn kan handhaven. De verankering van de mogelijkheid van aanwezigheid op afstand in het appartementsrecht is een permanente aanpassing.

Met de goedkeuring in de plenaire vergadering is nu ook definitief dat voor de schriftelijke procedure het quorum mag worden gebruikt van de helft+1. Er kan rechtsgeldig schriftelijk beslist worden van zodra meer dan de helft van de leden van de vereniging van mede-eigenaars aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dezelfde meerderheden gelden als deze die gebruikt zouden worden bij een fysieke algemene vergadering (cfr. art. 577-7 BW). Dit alles ook retroactief sinds 1 oktober 2020.

Enig mogelijk relevant amendement heeft betrekking op de vangnetbepaling bij de mogelijkheid tot uitstel. In het wetsontwerp stond dat de syndicus alsnog een algemene vergadering dient te houden indien een dringende beslissing aangewezen is of wanneer één of meer mede-eigenaars die tenminste 1/5de van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, daarom verzoeken. Via amendement werd het woordje ‘dringend’ geschrapt.

Toch mag men de nieuwe bepaling niet lezen alsof er sowieso een algemene vergadering bijeengeroepen moet worden indien een beslissing gewoonweg wenselijk is. In dat geval zou de regeling inzake de mogelijkheid tot uitstel immers haar nut verliezen. Het is geenszins de bedoeling van de wetgever dat daardoor quasi elke vergadering toch zou moeten doorgaan. Dat blijkt duidelijk wanneer men de Franstalige tekst van de Wet er bij neemt. Die zegt immers: ‘lorsqu’une décision est nécessaire’. ‘Aangewezen’ in de Nederlandstalige tekst had men dan ook beter/correcter vertaald als ‘noodzakelijk’.

De Wet werd gestemd met 98 voor-stemmen, 44 onthoudingen en 0 tegenstemmen. Inzake mede-eigendom werden er vanuit de parlementaire fracties amper opmerkingen gemaakt, behoudens een bezorgdheid vanwege Vlaams Belang over mede-eigenaars die niet digitaal geletterd zijn of de nodige technische ondersteuning mankeren om vanop afstand deel te nemen. Bij de artikelsgewijze stemming in de commissie Justitie onthield Vlaams Belang zich op die grond. Verder was er kamerbrede steun bij alle partijen voor de specifieke artikels uit de Wet inzake mede-eigendom.

Bron: CIB