11 december 2015

Wettelijke Informatieplicht

Syndicusdiensten.be (BV Jeta Syndicusdiensten)

Contactgegevens:

Adres uitbatingszetel 1: Pironlaan 8, 3550 Heusden-Zolder (011 182 554)

Adres uitbatingszetel 2: Remylaan 4C, 3018 Leuven  (016 797 850)

E-mail: beheer@syndicusdiensten.be
Ondernemingsnummer: 0761.597.181
BTW-identificatienummer: BTW BE0761.597.181
RPR: Hasselt

Adres maatschappelijke zetel: Pironlaan 8, 3550 Heusden-Zolder

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling:
via maatschappij NV Axa, polisnummer 730.390.160, makelaar Concordia (verklarende nota – 730.390.160)

Toezichthoudende autoriteit:
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16b
1000 Brussel

Onderworpen aan de plichtenleer van het BIV.

BIV erkend Vastgoedmakelaar-Syndicus – BIV 510275
België

Deontologische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)

De deontologische regels zijn duidelijk terug te vinden in het reglement van plichtenleer en in de twee aangehechte deontologische richtlijnen (de plichtenleer en de richtlijnen werden goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 september 2006 en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 18 oktober 2006).

Dit zijn de belangrijkste deontologische verplichtingen:

  1. De wetten en reglementen die van toepassing zijn op het beroep naleven, zoals de wet op de handelspraktijk en de consumentenbescherming, de wet op de bescherming van de privacy, anti-discriminatiewetten, wetten op het witwassen van geld, …
  2. De verplichting om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en borg te staan voor de fondsen en waarden van derden volgens welomschreven minimale voorwaarden;
  3. De verplichting om zijn klanten heldere modelcontracten voor te stellen, vooral als ze een mandaat omvatten (de volmacht om een contract te sluiten in naam en voor rekening van de klant);
  4. Verplichtingen inzake transparantie, zoals het feit dat de advertenties duidelijk moeten vermelden dat ze uitgaan van een vastgoedmakelaar;
  5. Het verbod om honoraria te ontvangen van andere personen dan de opdrachtgever, behoudens andersluidende overeenkomst;
  6. De verplichting om een derdenrekening te openen en fondsen en waarden die niet aan de vastgoedmakelaar toekomen op deze rekening te plaatsen;
  7. De discretieplicht naleven, die inhoudt dat geen informatie mag worden meegedeeld aan personen die niet gemachtigd zijn om er kennis van te nemen;
  8. Het verbod op belangenconflicten;
  9. De verplichting om gemiddeld minstens 10 uur per jaar permanente opleiding te volgen, berekend over een periode van 2 jaar.