Bankuitsluiting: ook VME’s krijgen basisbankdienst

Bankuitsluiting: ook VME’s krijgen basisbankdienst

Op aandringen van CIB liggen in de Kamercommissie Economie heel wat maatregelen op tafel om bankuitsluiting van VME’s aan te pakken. Afgelopen woensdag nam de toekenning van een basisbankdienst aan VME’s de eerste horde. Zij zullen daar in de toekomst voor in aanmerking komen. Het is een belangrijke eerste wetgevende stap in de aanpak van het probleem.

Sinds begin vorig jaar kaartten we vanuit CIB het probleem aan van de bankrekeningen van VME’s. De klachten zijn velerlei en helaas wijdverspreid onder de syndici:

  • Het plots aanrekenen van dossierkosten van €250 en meer. De kost om rekeningen aan te houden voor een VME gaat daardoor x3 of zelfs x4.
  • Het opzeggen van rekeningen door de banken met termijnen van 3 tot 6 maanden om alle rekeningen over te zetten (totaal niet realistisch bij VME’s).
  • De weigering van verschillende grootbanken om nog rekeningen te openen voor VME’s of het opwerpen van extra administratieve en financiële drempels voor dergelijke rekeningen.
  • Het uitsluiten van spaarrekeningen/termijnrekeningen voor het reservekapitaal, met lagere intrestvoeten en een disincentive tot ‘sparen’ in appartementsgebouwen tot gevolg.

Zonder bankrekeningen kunnen appartementsgebouwen niet ordentelijk functioneren. Ook hoge kosten/lage intresten voor het reservekapitaal ondermijnen het goed financieel beheer. De maatschappelijke kost is hoog en de negatieve impact voor syndici groot.

Voor CIB was en is dit een prioritair dossier. De bevoegde ministers werden meermaals bevraagd in het parlement. Zo verkregen we de bevestiging dat VME’s niet UBO-registratieplichtig zijn. De banken kunnen niet standaard naar de UBO-verplichtingen verwijzen om rekeningen te weigeren of op te zeggen.

Ondanks die interventies blijft bankuitsluiting een hardnekkig probleem voor VME’s. Verdere stappen zijn dus nodig.

Basisbankdienst

De Kamercommissie Economie voegde die afgelopen woensdag toe aan het wetsontwerp Diverse Bepalingen Economie. We vermelden het wetsontwerp specifiek omdat het naast bepalingen rond de basisbankdienst ook om een andere reden belangrijk is voor syndici. Het zorgt immers voor een betere bescherming van VME’s in hun contracten met leveranciers. Dit door een aantal bedingen als onrechtmatig te bestempelen.

Het wetsontwerp hanteert een centraal criterium wat de basisbankdienst voor VME’s betreft:

  • Als 75% of meer van de aandelen in de gemene delen zijn toebedeeld aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten is de basisbankdienst voor consumenten van toepassing
  • In het andere geval is het de basisbankdienst voor ondernemingen. Dat geldt dus voor VME’s waarvan meer dan 25% van de aandelen in de gemene delen zijn toebedeeld aan kavels die een professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten

De verdere details volgen over hoe dit concreet toegepast moet worden. Het wetsontwerp moet immers nog in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd worden.

Verdere maatregelen

De stemming in de commissie is goed nieuws. Na een lange strijd door CIB ligt het thema op de politieke agenda en zijn er maatregelen op komst.

Het mag niet stoppen bij de basisbankdienst. Dat is een last resort. Het is een terugvalbasis wanneer de bank anders de opening van een rekening weigert.

We vragen bijvoorbeeld:

  1. Een regeling om te bekomen dat elke weigering van een rekening individueel gemotiveerd moet worden, wat algemene uitsluiting moet verhinderen
  2. Een sensibilisering richting de financiële instellingen dat VME’s niet UBO-registratieplichtig zijn, zodat ze zich hier niet oneigenlijk op kunnen beroepen om rekeningen af te sluiten, te weigeren of extra kosten aan te rekenen.
  3. De herinnering aan de financiële instellingen dat briefwisseling dient gericht te worden aan de wettelijke vertegenwoordiger van de ME, m.n. de syndicus.
  4. Een reductie van het aantal weigeringen die noodzakelijk zijn om de basisbankdienst voor ondernemingen te kunnen inroepen

Aangezien elke VME een rekening moet hebben voor zowel het werkkapitaal als het reservekapitaal heeft CIB bovendien benadrukt dat de basisbankdienst van toepassing moet zijn op  de beide rekeningen. Minister van Economie Dermagne heeft zich ertoe verbonden deze garantie te regelen bij de eerstvolgende massawet Economie. We volgen dit uiteraard verder op.

Hoorzitting en persaandacht

Op 17 januari vond een hoorzitting plaats over maatregelen rond bankuitsluiting. Unizo kaartte daarbij de specifieke problemen bij VME’s aan. Dat gebeurde op basis van input van CIB. In de aanloop naar de hoorzitting bezorgde CIB een omstandig advies aan de Kamerleden. Bovendien brachten we de VME’s extra onder de aandacht in de media.

Lees hier het persbericht voor het volledige relaas of het artikel in De Tijd.

Lees hier het volledige advies van CIB en Federia.

Bron: CIB