Mijlpaal van 1 januari 2027 voor het asbestattest GD goedgekeurd door het Vlaams Parlement

Het was reeds enkele keren aangekondigd: er komt één uniforme deadline voor het asbestattest Gemene Delen.

Die zal op 1 januari 2027 liggen. Elke VME zal tegen die datum – los van verkoop van een appartement in het gebouw – over een asbestattest GD moeten beschikken. Het Vlaams Parlement keurde die wijziging vorige week goed. Let op: deze wijziging heeft ook impact op de informatieplicht rond asbest.

Vandaag zijn er twee deadlines:

  • Tegen 1 januari 2032 moet iedere VME een asbestattest GD hebben
  • Vanaf 01/05/2025 is dergelijk asbestattest verplicht bij de verkoop van een appartement

Omdat die verschillende ijkpunten voor praktische problemen zorgen (bijvoorbeeld mede-eigenaars die weigeren de uitgave te doen omwille van een verkoop in het gebouw) kiest de regering voor één uniforme deadline. Ze doet dat door de algemene verplichting 5 jaar te vervroegen naar 01/01/2027.

Informatieplicht  verkoop

De informatieplicht rond het asbestattest GD wordt daar op afgestemd: vanaf 1 januari 2027 zal bij elke verkoop of schenking van een appartement (met risicobouwjaar, dus van voor 2001) ook het asbestattest GD aan de koper/begiftigde overhandigd moeten worden. Dit uiteraard naast een asbestattest voor het appartement zelf.

Let op! Als de VME reeds voor 01/01/2027 over een asbestattest GD beschikt, moet je de koper daar over informeren en het attest mee overmaken. De informatieplicht geldt dan onverkort.  Heeft de VME bijvoorbeeld op 01/09/2025 een asbestattest GD verkregen, dan zal dat attest bij de verkoop van een appartement aan de koper moeten worden bezorgd. Dit ook als die verkoop doorgaat voor 01/01/2027.

Een vastgoedmakelaar zal dus altijd moeten nagaan of er voor het gebouw reeds een asbestattest GD beschikbaar is en zo ja, de syndicus moeten verzoeken om een kopij hiervan te mogen ontvangen. Als het asbestattest GD voor het gebouw beschikbaar is, adviseren we om dit mee op te vragen met de syndicusinlichtingen, zodat de syndicus dit er meteen bij kan voegen.

Bij verhuur

Een verhuurder is vanaf 01/01/2027 ook verplicht om bij het aangaan van een huurovereenkomst een kopij van het asbestattest GD aan de huurder te bezorgen. 

Die verplichting geldt net als bij verkoop/schenking reeds voor 01/01/2027 als er al een asbestattest GD beschikbaar is voor het gebouw.

Onthoud ook dat elke verhuurder een kopij van het asbestattest GD moet overhandigen aan zijn huurder binnen één maand na het afleveren ervan. Dus: wordt het asbestattest GD afgeleverd door de deskundige op 01/03/2025, dan moet elke verhuurder in het gebouw een kopij hiervan overmaken aan zijn huurder tegen 01/04/2025.

Om dat mogelijk te maken is het als syndicus aangewezen om ofwel (1) het asbestattest GD rond te sturen naar de mede-eigenaars na ontvangst ervan of (2) het asbestattest GD aan te bieden op het intranet van het gebouw. Vastgoedbemiddelaars zullen bij de ondertekening van een nieuwe huurovereenkomst moeten checken of er reeds een asbestattest GD is.

Koppeling Realsmart

In de marge hiervan geven we mee dat er wordt gewerkt aan een koppeling op de databank met asbestattesten vanuit RealSmart. Doel daarvan is dat vastgoedkantoren via RealSmart automatisch de databank kunnen bevragen en zo zicht krijgen of er al asbestattesten (privatief en GD) voor het appartement/het gebouw zijn opgemaakt. Ook syndici zullen kunnen zien of er voor een gebouw reeds een asbestattest GD bestaat.

Verder proces

Nu de bepaling is goedgekeurd door het Vlaams Parlement is er zekerheid dat de wijziging van mijlpaal er komt.

De publicatie in het Belgisch Staatsblad is enkel nog belangrijk voor de inwerkingtreding.

Bron: C.I.B.