Wist u dat een syndicus…

 • jaarlijks een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde afrekening dient op te stellen.
 • steeds als enige aansprakelijk is voor zijn beheer (óók een mede-eigenaar-syndicus).
 • verplicht het verslag van de A.V. binnen de dertig dagen dient te versturen aan alle mede-eigenaars.
 • jaarlijks een evaluatierapport dient voor te leggen in verband met de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen (leveranciers).
 • de beslissingen van de Algemene Vergadering (A.V.) dient uit te voeren.
 • steeds binnen de 30 dagen een bijzondere A.V. dient bijeen te roepen, indien 1/5de van de aandelen van de mede-eigendom dit aanvraagt.
 • verplicht is vanaf 20 kavels (excl. garages en kelders) een dubbele boekhouding te voeren.
 • van wie het mandaat niet verlengd wordt, op zich geen aanleiding heeft om een schadevergoeding te eisen.
 • een uitnodiging voor een algemene vergadering minstens 15 dagen vóór de datum van de algemene vergadering dient te versturen, tenzij het reglement van mede-eigendom een langere termijn voorziet.
 • een aparte rekening voor het werkkapitaal en het reservekapitaal dient te voorzien op naam van de vereniging van mede-eigenaars.
 • bij het beëindigen van het mandaat binnen de 30 dagen het volledige dossier moet overhandigen aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering.
 • steeds de jaarlijkse algemene vergadering binnen eenzelfde 15-daagse periode dient te houden.
 • geen verbintenissen mag aangaan voor een termijn dewelke de duur van zijn mandaat te boven gaat, onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing op een algemene vergadering.
 • het de mede-eigenaars mogelijk moet maken om inzage te nemen in alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom.
 • bij elke mandaatverlenging een schriftelijke overeenkomst met de vereniging van mede-eigenaars dient op te stellen.
 • het verslag aan het einde van de A.V. en na lezing dient te laten ondertekenen door de voorzitter, de secretaris en de op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of lasthebbers.

In de wetgeving op mede-eigendom kan u nog meerdere wettelijk verplichte taken van de syndicus terugvinden (zie documenten – wetgeving – wetgeving op mede-eigendom)